# فیلم_زنها_فرشته_اند_(_سپیده_دم_)_با_صدای_سروش_کریم